University Toppers

2019-2020

Semester Student Name University Rank
1 Khushi Jain 14
2 Khushi Jain 8
2 Vivek Soni 18
2 Urvashi Gupta 24
2 Harikrushn Kapadiya 34
2 Divya Jain 40
2 Maitri Koshti 46

2010-2021

Semester Student Name University Rank
3 Khushi Jain 9
3 Shreya Tiwari 18
3 Sagar Harwani 49
4 Khushi Jain 6
4 Shreya Tiwari 14
4 Sagar Harwani 21